Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)

ISSN (Online): 1671-5497 E-Publication: Online Open Access

Vol:43 Issue:06:2024

Dr. sc. BURIM DERMAKU, KAMER BRAHIMAJ

DOI:10.5281/zenodo.11525577

BICH-HANG VUONG, HSIN-KUANG CHI, DANG ANH LUC*, YO-YU LIU

DOI:10.5281/zenodo.11525605

Dr. TEJAS B. VYAS, Dr. NUZHAT SADRIWALA, Dr. VISHAL DATTANA, Dr. RANDOLF SALINDO

DOI:10.5281/zenodo.11525660

Scroll to Top